ಫಿಲ್ಟರ್

ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ

Astro Girish
Followers 52

Astro Girish

Vedic, Numerology
Hindi, English
10 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 10 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
5
5.0
52
Acharya Prakash J
Followers 2524

Acharya Prakash J

Vastu, Numerology, Reiki
English, Hindi, Gujarati, Sanskrit
10 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 10 Years
100/ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ
34
5.0
2524
Tarot Kunjal
Followers 465

Tarot Kunjal

Tarot Reading, Numerology
English, Hindi, Gujarati
11 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 11 Years
50/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ 200/ನಿಮಿಷ
15
5.0
465
Acharya RamKrishna D
Followers 47

Acharya RamKrishna D

Vedic, Vastu, Numerology
Hindi, English
16 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 16 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
7
5.0
47
 Numero Arun K
Followers 80

Numero Arun K

Numerology
Hindi, English, Punjabi
12 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 12 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
13
5.0
80
Acharya Krushikkumar
Followers 184

Acharya Krushikkumar

Vedic, Numerology, Psychic Reading, Face Reading
Hindi, Gujarati
2 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 2 Years
30/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
97
5.0
184
Numero Bupendra
Followers 449

Numero Bupendra

Numerology
Hindi, Punjabi
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
30/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
14
5.0
449
Tarot Reetu
Followers 10023

Tarot Reetu

Tarot Reading, Numerology
Hindi, Punjabi
4 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 4 Years
38/ನಿಮಿಷ 172/ನಿಮಿಷ 172/ನಿಮಿಷ
5.0
754
754
5.0
10023
Acharya Shriprakash
Followers 88

Acharya Shriprakash

Vedic, Prashna / Horary, Muhurta
Hindi, Bhojpuri, Haryanvi, Rajasthani, Sanskrit
26 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 26 Years
30/ನಿಮಿಷ 180/ನಿಮಿಷ 180/ನಿಮಿಷ
36
5.0
88
Numero Urna
Followers 11

Numero Urna

Numerology, Pendulam Dowsing, Crystal Healing
Hindi, English, Bengali
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
14/ನಿಮಿಷ 85/ನಿಮಿಷ 85/ನಿಮಿಷ
3
5.0
11
Astro Bhanu G
Followers 1188

Astro Bhanu G

Vedic, Lal Kitab, Numerology
English, Hindi
9 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 9 Years
36/ನಿಮಿಷ 130/ನಿಮಿಷ 130/ನಿಮಿಷ
71
5.0
1188
Numero Abhinai
Followers 159

Numero Abhinai

Numerology
Hindi, English, Punjabi
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
30/ನಿಮಿಷ 180/ನಿಮಿಷ 180/ನಿಮಿಷ
41
5.0
159
Acharyaa Shweta J
Followers 72

Acharyaa Shweta J

Vedic, Numerology
Hindi
3 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 3 Years
16/ನಿಮಿಷ 96/ನಿಮಿಷ 96/ನಿಮಿಷ
15
5.0
72
Acharya Ananda Ku
Followers 0

Acharya Ananda Ku

Vedic, Vastu, Numerology
English, Hindi, Tamil, Telugu
20 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 20 Years
20/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ 120/ನಿಮಿಷ
1
5.0
0
Acharyaa Subhra M
Followers 3599

Acharyaa Subhra M

Vedic, Vastu, Numerology
Hindi, Bengali
10 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 10 Years
40/ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ /ನಿಮಿಷ
4.9
210
210
4.9
3599
Acharya Hargovind P
Followers 11

Acharya Hargovind P

Vedic, Vastu, Numerology, Ashtakvarga
Hindi, English
12 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 12 Years
18/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
1
5.0
11
Astrologer Pankaj Ji
Followers 268

Astrologer Pankaj Ji

Vedic, Lal Kitab, Vastu
Hindi, English
12 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 12 Years
16/ನಿಮಿಷ 96/ನಿಮಿಷ 96/ನಿಮಿಷ
7
5.0
268
Astro Krishna P
Followers 6922

Astro Krishna P

Vedic, Numerology, Face Reading
Hindi
7 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 7 Years
30/ನಿಮಿಷ 90/ನಿಮಿಷ 90/ನಿಮಿಷ
4.9
442
442
4.9
6922
Tarot Shashi
Followers 4579

Tarot Shashi

Tarot Reading, Numerology
Hindi
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
30/ನಿಮಿಷ 66/ನಿಮಿಷ 66/ನಿಮಿಷ
4.9
106
106
4.9
4579
Tarot Ashok K
Followers 1139

Tarot Ashok K

Tarot Reading, Crystal Healing
Hindi, English
10 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 10 Years
30/ನಿಮಿಷ 306/ನಿಮಿಷ 306/ನಿಮಿಷ
33
4.9
1139
Tarot Ravi R
Followers 3865

Tarot Ravi R

Tarot Reading, Reiki, Numerology
Hindi
3 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 3 Years
40/ನಿಮಿಷ 66/ನಿಮಿಷ 66/ನಿಮಿಷ
90
4.9
3865
Numero Kalpana
Followers 1675

Numero Kalpana

Vastu, Numerology
Hindi, English, Bengali
1 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 1 Years
12/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ 72/ನಿಮಿಷ
13
4.9
1675
Acharya Krishan Ku
Followers 631

Acharya Krishan Ku

Vedic, Kp System, Prashna / Horary
Hindi, Haryanvi, Sanskrit
23 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 23 Years
30/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ 108/ನಿಮಿಷ
47
4.9
631
Acharya Alok V
Followers 3230

Acharya Alok V

Vedic, Kp System, Nadi
English, Hindi
20 ಉದಾಹರಣೆ. ಉದಾಹರಣೆ.: 20 Years
34/ನಿಮಿಷ 230/ನಿಮಿಷ 230/ನಿಮಿಷ
4.9
388
388
4.9
3230

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಂಕಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವಿದೆ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಸಮನ್ವಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ? ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ, ಹಾಗೆಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಏಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಡಿಕ್ಸ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೃದಯ ಬಯಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ, ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಓದಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯಿದೆ, ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನಾ ತಂಡವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಹುಡುಕಿ.ಸಮಾಲೋಚನಾ ಫಲಕವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿರಿ.

ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಂಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗುಪ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಭಾಷೆಯ ನಿಗೂಢ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವವನು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯವರಾಗಲಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ವಿರಾಮ ಮುಂತಾದ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಓದುವಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುನ್ನೋಟಗಳು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವೆಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

Best Numerologist in India

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಡೆಯಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಜನ್ಮದಿನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಜೀವನ, ವಿವಾಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಲು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ.

 1. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

  ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಆಕಾಶ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಮಯವು ಆಕಾಶ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

  ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಮ್ಮ "ಭಾಗ್ಯಂಕ್" ಅಥವಾ "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ" ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 2. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

  ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ರೆಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

  ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಯಾರು ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳಕಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬಹುದು. ಅತಃವ ನೀವಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರರ ಬೆಳಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
  ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

 3. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

  ವರ್ಷದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿದಿನ, ವಾರ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
  ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು, ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಇತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂತೆಯೇ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇತರ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾತಕವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಓದಿರಬೇಕು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್‌ಗೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು?

1907 ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಚೀನಾ, ರೋಮ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜಾತಕ ಅಥವಾ ಜನನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜಾತಕವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರು ಆಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೇನು?

ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು, ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿಯಲು, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 11, 22, 33 ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು?

ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಸುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಸೇಜ್ ವಾರ್ತಾ

100% ಭದ್ರತಾ ಪಾವತಿ

100% secure payment
SSL
AstroSage verified astrologer
Visa & Master card
RazorPay
Paytm